Jesteś wierzycielem bądź dłużnikiem?

Najnowsze zmiany przepisów odnośnie przedawnienia roszczeń majątkowych powinny Cię zainteresować.

9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu Cywilnego dotycząca zasad przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych. Czym jest przedawnienie? Najprościej mówiąc jest to ograniczenie w czasie możliwości skutecznego dochodzenia roszczenia. Instytucja przedawnienia jest swego rodzaju stymulatorem dla osoby uprawnionej, aby ta bez zbędnej zwłoki dochodziła swych praw, po to by w konsekwencji nie odnieść negatywnych skutków prawnych.

W dotychczasowym stanie prawnym mieliśmy do czynienia z trzema podstawowymi terminami przedawnienia: termin ogólny – 10 lat, termin 3 – letni dla świadczeń okresowych oraz świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz termin 10 lat dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Po zmianie wspomnianych przepisów oba wyżej wymienione terminy 10 – letnie uległy skróceniu przez ustawodawcę do 6 lat, natomiast termin 3 – letni pozostał bez zmian. Bez tych zmian pozostał także termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło tj. 2 lata.

Zmianie uległy także kwestie dotyczące sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia. Dla roszczeń, których termin przedawnienia wynosi nie mniej niż 2 lata, uległy one wydłużeniu, bowiem upływ terminu przedawnienia będzie przypadał na koniec roku kalendarzowego, a nie jak do tej pory na konkretny dzień kalendarzowy w ciągu roku, w zależności od tego, kiedy powstało roszczenie. Przykładowo, jeżeli 2 letni termin przedawnienia rozpocznie się 31 września 2018 r. to jego upływ przypadnie na 31 grudnia 2020 roku a nie jak dotychczas na 31 września 2020 roku. Jeżeli 3 – letni termin przedawnienia rozpocznie się 31 września 2018 r to jego upływ przypadne nie jak dotychczas na 31 września 2021 roku lecz na 31 grudnia 2021 roku.

Warto pamiętać, że fakt upływu terminu przedawnienia nie przekreśla możliwości dochodzenia roszczenia przez wierzyciela. Ale nie w każdym przypadku dochodzenie roszczenia przed sądem okaże się skuteczne, bowiem kolejna zmiana przepisów wprowadza odmienną zasadę w stosunkach przedsiębiorca – konsument. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł dochodzić roszczenia przedawnionego w stosunku do konsumenta lecz ten pomimo braku podniesienia zarzutu przedawnienia będzie wyręczany w tym zakresie przez sąd, bowiem to ten z urzędu będzie badał czy do przedawnienia doszło czy też nie. Dotychczas fakt upływu terminu przedawnienia sąd brał pod uwagę tylko i wyłącznie na zarzut podniesiony przez pozwanego – konsumenta. Jeśli zarzutu takiego nie podniesiono, wówczas pomimo upływu terminu przedawnienia sąd uwzględniał powództwo. Po zmianach przepisów interesy konsumenta będą bardziej chronione. Jednak i tutaj ustawodawca zastrzegł pewne wyjątki, a sąd kierując się zasadą słuszności będzie badał interesy stron w oparciu o szczegółowe wytyczne i istniejący stan faktyczny sprawy.

adw. Karolina Golik,
adw. Ewelina Obara

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *