Obowiązek alimentacyjny

Co zrobić gdy Twój małżonek bądź rodzic Twojego dziecka uchyla się od płacenia alimentów?

Wielu z Was boryka się z „problemem” ojców i matek, które zapominają, że mają obowiązek łożyć na utrzymanie swojego potomstwa. A wydawało by się przecież, że każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej…

Gdy sąd orzeka o przyznaniu alimentów, od razu nadaje temu orzeczeniu klauzulę wykonalności. Sąd ma bowiem obowiązek z urzędu doręczyć wierzycielowi (uprawnionemu do alimentów) każde orzeczenie zasądzające alimenty, jak również ma obowiązek z urzędu nadać takiemu orzeczeniu klauzulę wykonalności. Powyższe stanowi wyjątek od zasady, że „sąd nie doręcza stronom wyroku  z urzędu, czyli bez wniosku strony”.

Kiedy otrzymasz już wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, a rodzic dziecka zalega z płaceniem alimentów choćby jeden miesiąc a nawet dzień, masz prawo złożyć wniosek o wyegzekwowanie należności przez komornika, którego sam możesz wybrać. Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek wierzyciela (rodzic lub opiekun dziecka albo samo dziecko, jeśli jest pełnoletnie). We wniosku do komornika wierzyciel może wskazać sposoby prowadzenia egzekucji. Jeżeli wierzyciel nie wskaże sposobów prowadzenia egzekucji, to znaczy, że wniosek obejmuje wszystkie jej sposoby poza egzekucją z nieruchomości. Samo złożenie wniosku nie podlega opłacie. Jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie dała pozytywnego wyniku, komornik zawiadomi o tym wierzyciela i pouczy go o przysługujących mu uprawnieniach.

Po ewentualnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika z powodu bezskuteczności prowadzonej egzekucji, możesz zwrócić się o wypłatę świadczenia alimentacyjnego z Funduszu Alimentacyjnego, którego istnienie ma na celu pomoc osobom, które nie otrzymują zasądzonych na rzecz dzieci alimentów, pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec zobowiązanego. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego zajmują się urzędy gmin. Wniosek jest szczegółowo określony i można go znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak również w Urzędach Gminnych. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej  jednak niż 500 zł miesięcznie. Oznacza to, że jeżeli zasądzone alimenty wynoszą 300 zł miesięcznie to świadczenie również będzie wypłacone w tej wysokości. W przypadku natomiast, gdy alimenty wynoszą 1000 zł miesięcznie świadczenie z Funduszu będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie.

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem! Ściganie przestępstwa niealimentacji określone w art. 209 Kodeksu Karnego następuje na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że opiekun dziecka (lub dziecko, gdy jest pełnoletnie) musi złożyć wniosek o ściganie dłużnika. Wystarczy, że łączna zaległość alimentacyjna wyniesie „równowartość, co najmniej trzech świadczeń okresowych” (np. niepłacenie alimentów przez trzy miesiące), a dłużnik może zostać pozbawiony wolności na rok, zaś w szczególnych przypadkach – nawet na dwa lata.

Pamiętaj, że ściganie rodzica nie wyklucza domagania się alimentów od dziadków dziecka. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

adw. Karolina Golik, adw. Ewelina Obara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *