Ruszył Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na 2020 rok

Od 4 lipca mieszkańcy Tarnobrzega mogą zgłaszać swoje projekty w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Projekty zgłaszać można do dnia 2 sierpnia w dwóch kategoriach, „projektów dużych” i „projektów małych”. Na duże przeznaczonych zostało 1 411 394,20 zł. Natomiast na projekty małe pula wynosi 100 000,00 zł. Jednak w ramach projektów małych mieszkaniec miasta może zgłosić projekt, którego wartość nie przekracza 10 000,00 zł.

 

2020 BO - Ruszył Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na 2020 rok

 

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych miasta oraz przyczynia się do rozwoju miasta, w szczególności:

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
2) działanie mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty:

 1. naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
 2. zadanie wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;
 3. niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg;
 4. zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Tarnobrzega;
 5. zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 6. generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% wartości projektu w jednym roku;
 7. nie spełniające kryterium ogólnodostępności, w szczególności zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców;
 8. których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;
 9. jednoznacznie wskazujące wykonawcę zadania;
 10. zadanie polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;
 11. których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Wszystkie projekty należy składać na odpowiednim formularzu (wzór w załączniku) z dołączoną listą 15 podpisów mieszkańców Tarnobrzega popierających projekt (wzór listy w załączniku). Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty nastąpi 30 września i potrwa do 5 października. Zwycięskie projekty poznamy do 11 października.

Zasady przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok określa Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Nr XI/110/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.).

 

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok, którego tryb i zasady określa Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega:

 • od 4 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.- zgłaszanie projektów,
 • od 3 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • do 9 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 • od 9 września 2019 r. do 20 września 2019 r. – rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 • do 23 września 2019 r. – powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczej ustalenie czasu pracy Komisji Wyborczej oraz siedziby lokalu wyborczego,
 • do 23 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i odrzuconych,
 • od 30 września 2019 r. do 5 października 2019 r. – głosowanie w wyznaczonym lokalu wyborczym na projekty dopuszczone do głosowania,
 • od 7 października 2019 r. do 10 października 2019 r.- przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
 • do 11 października 2019 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.


zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_244_2019
zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_244_2019

Info: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *