Zapłać raz i zostań właścicielem

Użytkowanie wieczyste powoli przechodzi do historii. Od nowego roku właściciele domów oraz mieszkań i lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych dostali grunt na własność.

Jesteś właścicielem mieszkania w bloku czyli zarazem użytkownikiem wieczystym gruntu pod nim?
Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa dotycząca przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

Powodem wprowadzenia przedmiotowej ustawy było rosnące niezadowolenie użytkowników zarówno ze zbyt częstych jak i dość wysokich podwyżek opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, spowodowane wzrostem wartości samych gruntów.

Celem wprowadzenia wspomnianej wyżej ustawy jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Dotyczy to gruntów na których stoją budynki mieszkalne, domy jednorodzinne, samodzielne lokale położone w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Przekształcenie nie będzie bezpłatne, co oznacza, że każdy użytkownik wieczysty gruntu, który z mocy samego prawa nabył do niego prawo własności będzie zobowiązany do uiszczania corocznej opłaty przez okres 20 lat. Opłata będzie obciążać każdorazowo właściciela danej nieruchomości w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Sama opłata będzie równowartością opłaty rocznej (z dnia przekształcenia), uiszczanej za użytkowanie wieczyste gruntu. Ustawa wprowadza możliwość dla właściciela gruntu należącego wcześniej do Skarbu Państwa wniesienia jednorazowej opłaty w pierwszym roku po przekształceniu, co wiąże się z tym, że otrzyma wówczas taki właściciel bonifikatę („zniżkę”) w wysokości 60 %, natomiast w latach późniejszych 10 %. Jeśli grunt będzie należał przed dniem przekształcenia do samorządu wówczas o wysokości wspomnianej zniżki decydować będzie rada gminy, powiat czy sejmik województwa. Ustawa wymienia szczegółowo także krąg podmiotów wyłączonych od obowiązku opłaty za przekształcenie.

Zmian we wpisie w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków ujawniającą prawo własności gruntu dokona Sąd z urzędu, po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaświadczenie takie wyda odpowiedni organ w terminie 14 dni od przekształcenia i przekaże do właściwego Sądu.

adw. Karolina Golik,
adw. Ewelina Obara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *