Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę

W sytuacji, gdy skazany na karę grzywny z różnych powodów jej nie wykonuje, musi liczyć się z konsekwencjami, a najdalej idącą konsekwencją nieuiszczenia kary grzywny może być jej zamiana przez sąd na karę pozbawienia wolności.

W sytuacji, gdy orzeczona kara grzywny nie została zapłacona,  a jej egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, sąd zarządza zastępczą karę pozbawienia wolności, jeżeli jednocześnie:

  • skazany nie wyraził zgody na wykonywanie pracy społecznie użytecznej,
  • zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Zarządzając zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny. W przypadku, gdy skazany uiści grzywnę w części lub zostanie ona częściowo wyegzekwowana, bądź została w części wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, zarządzając zastępczą karę pozbawienia wolności, sąd weźmie pod uwagę tylko część grzywny, która pozostała do uiszczenia i stosując wyżej opisane kryteria określi wymiar kary zastępczej.

Należy pamiętać!

Skazany a także jego obrońca mogą wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Jest to szczególnie istotne, że na takim posiedzeniu skazany może przedstawić swoje argumenty i poinformować sąd o przyczynach nieuiszczenia grzywny. Skazany może również złożyć na piśmie oświadczenie o podjęciu pracy społecznie użytecznej lub złożyć wyjaśnienia i dowody pod wpływem, których sąd może umorzyć grzywnę w całości lub w części.

Od zastępczej kary pozbawienia wolności skazany może zwolnić się w każdym czasie poprzez zapłatę grzywny w całości lub zapłatę reszty nieuiszczonej grzywny. Oznacza to, że nawet po rozpoczęciu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności można grzywnę uiścić i opuścić zakład karny.

Ponadto każda wpłata z tytułu grzywny w czasie odbywania kary zastępczej doprowadzi do jej skrócenia według zasad ogólnych.

adw. Karolina Golik,
adw. Ewelina Obara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *