Zasiedzenie nieruchomości rolnej

Nie jesteś rolnikiem indywidualnym, a chciałbyś nabyć własność nieruchomości rolnej poprzez zasiedzenie? Pamiętaj, że jeśli wymagany prawem bieg terminu zasiedzenia upłynie po dniu 30 kwietnia 2019 roku nie będziesz mógł z tego prawa skorzystać, a jeśli termin ten właśnie mija, minął po 30 kwietnia 2016 roku lub minie przed 30 kwietnia 2019 roku, nie zwlekaj!

W dniu 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585). Ustawa wprowadziła duże zmiany i ograniczenia m.in. co do możliwości zasiedzenia nieruchomości rolnych.

Do momentu wprowadzenia ustawy, do zasiedzenia nieruchomości rolnej wystarczyło samoistne posiadanie nieruchomości oraz upływ czasu (w dobrej wierze 20 lat, w złej wierze 30 lat). Po wprowadzeniu ustawy i zmianie tym samym przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zasiedzenia, a konkretnie art. 172 par. 3, nabycie własności nieruchomości rolnej poprzez zasiedzenie, będzie możliwe wyłącznie przez rolnika indywidualnego i tylko wtedy, gdy powierzchnia nabywanego areału (wraz z nieruchomościami stanowiącymi już jego własność) nie przekroczy 300 ha użytków rolnych. Występowanie tych okoliczności należy udowodnić przed sądem rejonowym, prowadzącym sprawę o zasiedzenie. Należy udowodnić osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, zamieszkanie przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, wykazać własność (użytkowanie wieczyste, dzierżawę, samoistne posiadanie) użytków rolnych o łącznej powierzchni poniżej 300 ha, a także posiadanie kwalifikacji rolniczych.

Warto zapamiętać, że ustawa wprowadziła trzyletni okres „przejściowy”, co w praktyce oznacza, że jeżeli wymagany prawem bieg terminu zasiedzenia upływa przed dniem 30 kwietnia 2019 roku, to nowe przepisy nie mają zastosowania. Jeśli jednak wymagany przepisami prawa bieg terminu zasiedzenia przypadnie po tej dacie, wówczas zastosowanie będą miały przepisy przywołanej wyżej ustawy. Należy zatem niezwłocznie podjąć działania zmierzające do uregulowania własności nieruchomości rolnej przez zasiedzenie. Oczywiście wskazywana zmiana nie ma zastosowania także do spraw wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2016 roku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości składamy do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a opłata od takiego wniosku wynosi 2000 zł. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia jest podstawą do wpisu prawa własności w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Biorąc pod uwagę brak, jak się wydaje, precyzyjnej kodeksowej definicji nieruchomości rolnej, precyzyjnej definicji rolnika indywidualnego oraz szeregu innych wątpliwości natury prawnej ustawa zapewne wywoła rozbieżności w samym orzecznictwie.

adw. Karolina Golik, adw. Ewelina Obara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *