Zatarcie skazania, a Krajowy Rejestr Karny

Często, w wielu sytuacjach istnieje potrzeba wykazania się niekaralnością, na przykład podczas rekrutacji do pracy. Fakt niekaralności wykazywany jest poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (o tym, jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności pisaliśmy tu: https://tarnobrzegtuzyjemy.pl/jak-uzyskac-zaswiadczenie-o-niekaralnosci/) . Wyciąg z rejestru opatrzony informacją „NIE FIGURUJE” oznacza, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa.

W przypadku skazania w wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego będą znajdować się dane dotyczące popełnionego przestępstwa. Te dane to kara na jaką został skazany sprawca, a także sąd wydający wyrok i data skazania.

Zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie odpowiedniego okresu od dnia od dnia wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. W niektórych przypadkach na umotywowany wniosek skazanego sąd może zarządzić wcześniejsze zatarcie skazania.

Po upływie określonego czasu osoba skazana za popełnione przestępstwo staje się w oczach systemu osobą niekaraną. Na tym właśnie polega zatarcie skazania. Dane osoby skazanej usuwane są z Krajowego Rejestru Karnego, co pozwala na uzyskanie zaświadczenia o niekaralności. Po zatarciu skazania we wszystkich formularzach urzędowych, można twierdzić, że ma się status osoby niekaranej.

Często zdarza się jednak, że z przyczyn technicznych informacja o skazaniu nie została usunięta, a dana osoba nadal widnienie w Rejestrze Karnym, jako osoba skazana. W takim wypadku, należy jak najszybciej zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o usunięcie z Rejestru informacji o skazaniu. We wniosku należy wskazać, wyrokiem którego sądu została orzeczona kara, kiedy wyrok się uprawomocnił, sygnaturę sprawy, karę jaka została orzeczona, a także termin, w którym skazanie uległo zatarciu.

Pamiętaj! W przypadku zatarcia skazania, nawet pomimo braku usunięcia przedmiotowej informacji z Rejestru Karnego, skazanie uznawane jest za niebyłe, a Ty powinieneś być traktowany jako osoba niekarana.

adw. Karolina Golik,
adw. Ewelina Obara

 

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny

Rozdział XII
Zatarcie skazania

Art. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

Art. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego  zawieszenia  jej  wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Art. 107. §1.  W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy  prawa  z upływem  10 lat  od  wykonania  lub  darowania  kary  albo  od przedawnienia jej wykonania.

§2. Sąd może na  wniosek  skazanego  zarządzić  zatarcie  skazania  już  po upływie  5 lat,  jeżeli  skazany  w tym  okresie  przestrzegał  porządku  prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

§3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§4. W razie skazania na  karę  ograniczenia  wolności  zatarcie  skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania  lub  darowania  kary  albo  od  przedawnienia  jej wykonania.

§5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

§6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Stan prawny na dzień: 15.05.2019 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *