[…] i że Cię nie opuszczę, aż do… rozwodu.

Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest jedną z najważniejszych, jakie człowiek (niezależnie od płci) podejmuje w życiu. Po jej podjęciu każdy zakłada, że wiąże się z tą drugą osobą do końca swoich dni. Jednak życie jest nieprzewidywalne, a rozwód z kolei jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka.

W Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu w roku 2017 udzielono 736 rozwodów i orzeczono 41 separacji. Dla porównania związek małżeński w naszym mieście zawarło 220 par.

W sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd, na wniosek strony, może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, co oznacza, że między małżonkami została zerwana więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, a powrót małżeństwa do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Aby uzyskać wyrok rozwodowy, należy złożyć pozew do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z małżonków tam przebywa. W innych przypadkach pozew wnosi się do sądu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma, to dla miejsca zamieszkania powoda. Należy pamiętać, aby w pozwie wskazać numery PESEL powoda i pozwanego, aktualny adres pozwanego, sprecyzować żądanie w zakresie: winy, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, dowody na poparcie swoich twierdzeń (np. zeznania świadków), ewentualne sygnatury wcześniejszych spraw sądowych, jakie toczyły się między małżonkami (jeżeli takowe były), a także załączyć aktualne akta stanu cywilnego (akta urodzenia niepełnoletnich dzieci, akt małżeństwa) i kopię pozwu. Od składanego pozwu, należy uiścić opłatę w wysokości 600,00 zł.

Sąd orzeka rozwód z winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków lub bez orzekania o winie stron, w zależności od stanu faktycznego sprawy. Sąd nie orzeknie natomiast rozwodu, gdy żąda go jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, chyba że drugie z małżonków wyrazi zgodę albo odmowa zgody byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, oraz gdy w wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Rozwód poza formalnym rozwiązaniem małżeństwa powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej, wywołuje także brak dziedziczenia ustawowego między małżonkami, skutkuje wpisaniem wzmianki do aktu małżeństwa o rozwiązaniu małżeństwa, ewentualne ustalenie winy rozkładu pożycia (rozstrzygnięcie to nie jest obligatoryjne), ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych, możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Poza wymienionymi wyżej skutkiem rozwodu jest powrót przez dotychczasowych małżonków do stanu wolnego i możliwość kontynuowania życia samodzielnie bądź wstąpienie w nowy związek małżeński.

 adw. Karolina Golik, adw. Ewelina Obara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *