Zmiana funkcjonowania urzędu

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że od 7 maja 2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega funkcjonował będzie w zmieniony sposób. Otwarte dla Interesantów zostaną okienka kasowe znajdujące się w budynku przy ul. Mickiewicza 7. Interesanci mogą dokonywać płatności gotówka lub kartą.

Do kasy dostać się można, tylko i wyłącznie, przez główne wejście do Urzędu. Do środka wpuszczanych będzie tyle osób ile okienek kasowych będzie w danej chwili otwartych. Przypominamy, że obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk, zaraz po wejściu do środka budynku oraz nakaz zasłaniania nosa i ust. Przed głównym wejściem wymalowane są żółte linie, wyznaczające miejsca oczekiwania Interesantów na wejście do środka budynku.  Przez główne wejście nie ma możliwości załatwiać innych spraw poza dokonywaniem wpłat w kasie. Nie ma także możliwości dostania się tym wejściem do innych pomieszczeń Urzędu, poza punktem kasowym.

W dalszym ciągu nie ma możliwości załatwiania spraw urzędowych poprzez kontakt osobisty z wyjątkiem poniższych spraw:

 1. Śluby oraz bieżąca rejestracja zgonów i urodzeń oraz sporządzanie aktów zgonu i urodzeń.
 2. Potwierdzanie profilu zaufanego.
 3. Oględziny drzew lub krzewów poprzedzających wydanie zezwolenia na ich usunięcie.
 4. Odbiór:
  • wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
  • tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy;
  • dowodów osobistych i dokumentów z zakresu ewidencji ludności;
  • zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe sprawy należy załatwiać osobiście, w przystosowanym pomieszczeniu znajdującym się w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7, korzystając z bocznego wejścia do budynku, usytuowanym przy wjeździe na parking bloku przy ul. Mickiewicza 1.  W kontakcie interesantów z pracownikami Urzędu w dalszym ciągu wykorzystywana jest bariera ochronna. Interesanci wchodzący do budynku zobowiązani są także do dezynfekcji rąk oraz stosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa. Oczekujący na wejście do budynku powinni zachowywać odstęp od siebie, wynoszący ok. 2 m, zgodnie z żółtymi liniami wymalowanymi na chodniku.

Korespondencję kierowaną do Urzędu przesyłać należy drogą pocztową lub elektroniczną. Umożliwiamy również osobiste przekazanie korespondencji do Urzędu poprzez pozostawienie jej w specjalnym pojemniku ustawionym przed barierą ochronną, w bocznym wejściu do budynku przy ul. Mickiewicza 7.

Przypominamy, że załatwianie spraw odbywa się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Info. UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *